คู่มือนักศึกษาฝึกงาน

คู่มือการฝึกงานคือการแนะแนวและให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกงาน คู่มือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายบทบาทของนักศึกษาในระหว่างการฝึกงานความต้องการในการฝึกงานเป็นต้นนักศึกษาฝึกงานจะเข้าใจ